AS SL Õhtulehe veebikeskkondades ja paberkandjal avaldatud materjalide kasutamine

Veebikeskkonna digileht.ohtuleht.ee (edaspidi digileht) leheküljel või portaalides www.ohtuleht.ee, www.linnaleht.ee ja nende alamportaalides viibimisega ning SL Õhtuleht AS-i väljaannete Õhtuleht ja Linnaleht ning nende mobiiliväljaannete kasutamisega annab kasutaja nõusoleku täita kõiki käesolevaid kasutamistingimusi. Digileht, ülalnimetatud portaalid koos alamportaalidega ja väljaanded on edaspidi ühiselt nimetatud Õhtuleht. Õhtulehes avaldatud materjalide varalised autoriõigused kuuluvad SL Õhtuleht AS-ile (edaspidi Väljaandja), kui materjalide juures pole märgitud teisiti.

Kasutaja annab nõusoleku kasutada Õhtulehte ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et tema tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende poolt Õhtulehe kasutamist.

Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine

Väljaandjal on õigus kasutajaid eelnevalt teavitamata muuta Õhtulehe eri väljaannete funktsionaalsust, teenuste kasutamise menüüstruktuure, piiranguid, protseduure ja nendega seonduvat dokumentatsiooni. Muudatused loetakse registreeritud kasutajatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamisest internetiaadressile digileht.ohtuleht.ee või muule avalikkusele kättesaadavale Õhtulehe internetileheküljele.

Autoriõigused

Õhtulehe digilehe lugejaks registreerunutele annab Õhtuleht käesolevaga piiratud, isikliku, edasiandmatu, mitte-all-litsentseeritava, tühistatava õiguse Õhtulehe digilehes olevate materjalide avamiseks, vaatamiseks ja lugemiseks.

Õhtulehes olevate materjalide (artiklid, pildid jmt.) varalised autoriõigused kuuluvad Väljaandjale, kui materjalide juures pole märgitud teisiti. Kui käesolevates kasutustingimustes ei ole teisiti sätestatud, siis on Õhtulehes olevaid materjale ilma Väljaandja eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud refereerida, reprodutseerida, avalikult kuvada, levitada, tõlkida, importida, taas-avaldada, ning muul viisil kasutada. Õhtulehes olevad materjalid on kaitstud autoriõigusega, mistõttu nende mistahes volitamata kasutamine võib rikkuda autoriõiguse seadust ja muid intellektuaalse omandi kaitseks loodud õigusakte.

Õhtulehes avaldatud materjalide (s.h. pressifotode) kasutamiseks nõusoleku saamiseks palume pöörduda aadressil: leht@ohtuleht.ee

Materjalide refereerimine

Õhtulehes avaldatud artikleid võib nii veebis kui ka teistes formaatides refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeriv lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause, kui osapoolte vahel pole kokku lepitud teisiti. See reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse Õhtulehe artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.

Kui Õhtulehe lugusid on refereeritud suuremas mahus või valesti, on Õhtulehel õigus küsida tasu materjalide kasutamise eest järgnevalt:

Mistahes meedias, so internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis refereerides tuleb Õhtuleht kui allikas alati ära nimetada (nt autorina „Allikas: Õhtuleht“ või „Õhtuleht“).

Internetis refereerimisel tuleb lisaks allika nimetamisele avaldada refereeringu juures link lausega „Loe artikli täisteksti Õhtulehe veebilehelt.“, kusjuures lingiks, mis on teise värviga põhitekstist ja selgelt eraldatav taustast, peab olema tehtud terve lause. Lingile vajutades peab avanema Õhtulehe artikkel, mida kasutati. Kui refereeritakse Väljaandja muud väljaannet (nt Linnaleht), tuleb viidata vastava väljaande nimele.

Privaatsus Kasutajaandmete töötlemise põhimõtted

Kasutajaandmed on igasugune info, mis on Väljaandjale oma kasutaja kohta teada (nt kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed). Kasutajaandmete töötlemine on igasugune kasutajaandmetega tehtav toiming (sealhulgas kasutajaandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine).

Väljaandja töötleb kasutajaandmeid selleks, et:

Kasutajaandmete avaldamine Kasutajaandmete muutmine ja nende töötlemise lõpetamise taotlemine

Põhjalikumat selgitust oma kasutajaandmete töötlemise kohta saab kirjutades e-posti aadressil: leht@ohtuleht.ee . Isikuandmete kaitse küsimuses saab saata e-posti aadressile isikuandmed@ohtuleht.ee.

Kommenteerimine Õhtulehe veebikeskkondades

Kommentaar on igasugune arvamus, teade või muu informatsioon, mida avaldatakse Õhtulehe veebikeskkondades. Kommenteerija on nimetatud info sisestaja. Väljaandja ei vastuta kommentaaride sisu eest.

Väljaandja õigused

Väljaandjal on õigus eemaldada seadustele, headele tavadele ja moraalinormidele mittevastavad kommentaarid. Väljaandjal on õigus pidevalt heade kommenteerimistavade vastu eksivate kommentaatorite IP aadressid blokeerida.

Kommenteerija annab Õhtulehe veebikeskkonda informatsiooni sisestamisel lehele tasuta ja piiramatult üle oma kommentaari või arvamuse autori varalised õigused.

Väljaandja kohustused

Väljaandja tagab kommentaaride sisestaja isikuandmete kaitse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Kommenteerija vastutus

Vastutust kommentaaride sisu eest kannab kommenteerija. Kommentaari kirjutaja on kohustatud arvestama kommenteerimisel seaduste ja teiste inimeste õigustega, samuti järgima head tava ja moraalinorme. Kommenteerijal lasub vajadusel tõendamiskohustus, et tema poolt avaldatud asjaolud vastavad tegelikkusele. Seadusele mittevastavate kommentaaride kirjutamise eest kannab kommenteerija tsiviil- ja kriminaalvastutust.

Küpsiste kasutamine Küpsise salvestamine

Küpsis on tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsusest ning muudest veebilehel tehtavatest toimingutest. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil. AS-ile SL Õhtuleht kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmandate poolte nimel.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid Küpsistest keeldumine

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.

Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale olla kättesaadavad.